Chia buồn

Đươc tin Ông Claude Vĩnh San (Nguyễn Phúc Bảo Vàng) vừa tạ thế, thọ 82 tuổi, tang lễ đã được cứ hành vào ngày thứ…

Read Article →