Mầu đời

MTT_Muagat2013

Nếu đời có một mầu, thì đó là mầu Nhạt, như cuối hè sang thu, Nhạt như mầu nước ốc! MTT 2013