On the rocks – Ghềnh đá đĩa Phú Yên

On the rocks – Ghềnh đá đĩa Phú Yên

(Trích Từ Lũng Cú đến Đất Mũi)

Outlook – Việt Nam News Magazine, March 2013 Vol XI No.113 – http//:vietnamnews.vn

MTT_ontherocks1

MTT_ontherocks2