Đỉnh vạc đồng của họ Nguyễn

Đỉnh vạc đồng của họ Nguyễn ©Phan Thanh Hải, Huế 2003 Đó là hơn 30 chiếc đỉnh, vạc đồng độc đáo hiện còn tại đất…

Read Article →